فشارسنج دیجیتال بدون جیوه

فشارسنج دیجیتال بدون جیوه

photo_2017-02-22_09-29-38

اندازه گیری فشار از ۰ تا ۳۰۰ میلیمتر جیوه

امکان مارک نمودن فشار سیستول و دیاستول

نمایش فشار بصورت بار و اعداد دیجیتال

تغذیه مدار از ۳ باطری نیم قلم