فشارسنج تحقیقاتی

فشارسنج تحقیقاتی

29994

اندازه گیری فشار از ۰ تا ۳۰۰ میلیمتر جیوه

اندازه گیری فشار سیستولیک، دیاستولیک، MAP و نرخ ضربان قلب

نرخ نمونه برداری ۵۰۰ هرتز

نرم افزار مانیتورینگ و پردازش سیگنال LABVIEW

نمونه سیگنال ثبت شده دستگاه:

photo_2017-03-03_14-37-50